О п и с а н и е  н а   п р о е к т а
 
ЕКИП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ВРЪЗКИ
 

            Финансовата помощ за изпълнение на проекта е предоставена по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския фонд за развитие на земеделието и селските райони.
Помоща се предоставя за изпълнение целите на мярката:
1. подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони;
2. подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;
3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;
4. насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.

Проекта е с продължителност 15 месеца и е на стойност 120869лв.

Създаване на партньорството

            Основен инициатор за създаването на местна инициативна група беше Община Брацигово, която предложи на Община Кричим създаването на съвместна МИГ, обхващаща всички населени места в общините. Основната роля на МИГ ще бъде подпомагане процеса на подготовка на Стратегиите на двете общини и да осигури цялостното им изпълнение в полза на социално-икономическото развитие на региона.Основен мотив в партньорството между двете общини бяха наличието на общи граници, инфраструктурни, социално-икономически, културно-исторически сходства и обвързаности, както и факта, че Община Кричим не може самостоятелно да кандидатства по тази мярка.
Създадената МИГ се очаква да окаже изключително благотворно въздействие върху инициативността на местното население, като го насърчи за активното му включване в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие. По общо споразумение се реши Община Брацигово да излъчи партньор – представител на местния бизнес, а Община Кричим – да определи партньор – представител на неправителствения сектор.
            След проведени няколко срещи, като партньори се определиха:
- За стопанския сектор”Спектър Керамик”ООД със седалище гр.Брацигово, ул.Крум Пъртъчев” № 2;
- За нестопанския сектор СНЦ“Надежда и бъдеще за Кричим” със седалище гр.Кричим,  ул.Стара планина № 20;
- За Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ -Община Брацигово, представлявана от Васил Михайлов Гюлеметов – кмет .

Успешното партньорство между общините, от една страна, и между тях и представителите на бизнеса и неправителствения сектор, от друга страна, ще доведе до прилагане на нов интегриран подход в местното управление, водещ до повишаване ефективността в управлението, както и до качествено нови елементи в съвременното разбиране за “добро управление”, а именно – включването на бизнеса и гражданското общество в процеса на поставяне на приоритетите на местното развитие, определянето на етапите и средствата за осъществяване на стратегиите, повишаване на личната заинтересованост и отговорност на населението за развитието на квартала, населеното място, общината, региона.
Местната инициативна група се създава на цялата територия на общините Брацигово и Кричим и обхваща землищата на следните населени места:
Гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с. Розово, с.Жребичко, с .Равногор - за Община Брацигово и
гр.Кричим - за Община Кричим .
Общо населението е 19338 жители на територията на двете общини. Населението в трудоспособна възраст за цялата територия е около 55% /10635 човека/

Стратегическа цел на проекта:
Осигуряване прилагането в дългосрочен аспект на подхода ЛИДЕР от долу на горе с предоставяне на власт на местните партньори при определянето и прилагането на местна стратегия за развитие на региона, обхващащ териториите на Общините Брацигово и Кричим;

Конкретни цели:

  • Да се подготвят условията и основите за публично-частно партньорство в региона, като се подпомогне създаването на местна инициативна група;
  • Подкрепа за придобиването на умения за прилагане на иновативен многосекторен подход при изграждане на местните партньорства;
  • Насърчаване включването на населението от региона и създаване на ефективна мрежа от местни партньори;
  • Изработване на местна стратегия за развитие, предназначена да бъде и план за действие за преобразяване на общините Брацигово и Кричим, превръщайки ги в привлекателни места за живот, работа, туризъм , социален и културен живот.

Общ подход – принципи, стъпки, етапи:
Подходът на Общините Брацигово и Кричим и техните партньори за реализация на настоящия проект се основава, от една страна на териториалния принцип, който има за цел да идентифицира конкурентните предимства на дадена територия и да предложи ефективна стратегия за нейното развитие, а от друга страна, се стреми да активизира населението на тази територия отдолу-нагоре, което изисква местните ключови партньори да бъдат активно включени в определяне на целите на местното развитие и прилагането на избраните дейности, при максимална публичност и въвличане на всички заинтересовани страни. За тази цел след задължителния проучвателен етап за идентифициране на тези заинтересовани страни, следва етап на широко информиране на цялата местна общественост за целите и приоритетите на местната инициативна група. Това ще даде възможност при изработването на местната стратегия за развитие да бъдат взети предвид максимален брой мнения и интереси и да бъдат отразени стратегическите задачи за развитието на двете общини и региона като цяло. Като естествен заключителен етап е разработването на план за действие по прилагането на стратегията, регистрирането на местна инициативна група и подготовка на необходимите формуляри и други документи за кандидатстване пред МЗХ за избор на МИГ в национален мащаб.

 

Предвидени дейности:

1. Проучвания и цялостен социално-икономически анализ на региона обхващащ:
1.1.Икономически анализ
1.2.Трудова заетост (по различни признаци – пол, възраст, образование, етнос) и профил на безработицата в региона;
1.3.Неизползувани ресурси – като материална база и човешки потенциал;
1.4.Анализ на инфраструктурата на населените места в общините;
1.5.Изработване на План за действие в областта на инфраструктурата на територията на двете общини за периода 2008-2013 г.
            1.6.Съставяне на Стратегия за развитие на двете общини като регион, вкл. социален, икономически и ивестиционен профил, инфраструктурни приоритети и мерки, дейности по опазване и развиване на културно-историческото наследство.

2.Обучение на експертите и ръководния персонал, участвуващ в работата по подготовка на стратегиите и плана за действие.

3.Обучение на местните лидери за прилагане на подхода ЛИДЕР

4.Организиране и провеждане на учебни посещения и обмен на добри практики на представителите от Местната инициатвна група с МИГ от гр Неве – Франция

5.Информационни дейности – провеждане на информационни кампании, семинари и обществени дебати, целящи включването на гражданското общество в работата на МИГ, търсене на партньорства и популярност сред широките слоеве на населението
Предвидени са две информационни кампании, посветени на основните задачи за включване на гражданското общество в работата на местната инициативна група, които ще бъдат проведени на териториите на двете общини .
Стремежът е да се даде възможност на цялото население да се информира и да се включи активно във формиране на приоритетите за развитието на региона.

6.Информационна кампания по обсъждане на предложената Стратегия за местно развитие, както и по бъдещите възможности за кандидатстване за избор на МИГ в национален мащаб
Стратегията за местно развитие ще бъде представена и обсъждане на два обществени дебата – отново във всяка една от общините.
Целта е всеки гражданин, интересуващ се от развитието на своята община и регион да има възможност да определи приоритетите и посоката.
7.Издателска и рекламна дейност  – подготовка, изработване, издаване и разпространение на информационни материали, осигуряващи публичност на проекта, на стратегията и на МИГ
8. Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покана на МЗХ за избор на местни инициативни групи в страната

 

График за изпълнение на дейностите по месеци:
            1. Юни 2009
Публикации в местния печат
Подготовка на информационна брошура
Обучение на експертите и ръководния персонал от екипа на проекта - Семинар

            2. Юли 2009
Публикации в местния печат
Разпространение на информационната брошура
Обучение на експертите и ръководния персонал от екипа на проекта - Семинар
Провеждане на информационни кампании за включване на гражданското общество в работата на МИГ - Обществени дебати в Брацигово и Кричим
Обучение на местните лидери за прилагане на подхода ЛИДЕР - Семинар

            3. Август 2009
Публикации в местния печат
Обучение на местните лидери за прилагане на подхода ЛИДЕР - Семинар
Проучване броя и профила на работещите предприятия; % съотношение на промишлеността, вкл. и по видове, на селското стопанство и на услугите в икономиката на общините
Съставяне на инвестиционен профил на региона
Съставяне на база данни с материалната база , вкл. и неизползуваната , като потенциал за развитие на икономиката
Проучване на трудовата заетост по различни признаци – образование, възраст, пол, етнос
Проучване на инфраструктурата в населените места

            4. Септември 2009
Публикации в местния печат
Съставяне на база данни с трудовата заетост в региона, вкл. с неизползувания човешки потенциал
Съставяне на социално-икономическа карта на региона с база данни и оценка на слабите и силни страни
Съставяне на стратегически приоритети
Изработване на план за действие в областта на инфраструтурата
Съставяне на съвместна Стратегия за развитие на региона на двете общини и план за действие

            5. Октомври 2009
Публикации в местния печат
Организиране и провеждане на учебно посещение в гр. Неве- Франция

            6. Ноември 2009
Публикации в местния печат
Организиране и провеждане на посещение на представители от гр. Неве в България – в Общините Брацигово и Кричим

            7. Декември 2009
Публикации в местния печат
Обсъждане на Стратегията за местно развитие  - Обществен дебат - Брацигово

            8. Януари 2010
Публикации в местния печат
Обсъждане на Стратегията за местно развитие  - Обществен дебат - Кричим

            9. Февруари 2010
Публикации в местния печат
Провеждане на учредително събрание за създаване на МИГ и избор на управително тяло

            10. Март 2010
Публикации в местния печат
Регистриране на МИГ

            11. Април 2010
Публикации в местния печат
Подготвителни дейности за кандидатстване на МИГ пред МЗХ за избор на местни инициативни групи в страната

            12. Май 2010
Публикации в местния печат
Подготовка на документи и формуляр за кандидатстване

            13. Юни 2010
Публикации в местния печат
Съставяне на финансов отчет

            14. Юли 2010
Публикации в местния печат
Подготовка  на заключителен доклад –отчет на проекта

            15. Август 2010
Публикации в местния печат
Разпространение на заключителен доклад  –отчет на проекта
Провеждане на заключителна кръгла маса за представяне на резултатите от проекта

 

Резултати
- Брой проведени обучения на местни лидери  - 2 (10)
- Брой обучения по създаване на стратегия за местно развитие - 2 (30)
- Брой обучения на персонала на потенциалната МИГ - 4 (15)
- Брой проведени информационни инициативи/събития - 4 обществе- ни дебата; 15 публикации в местния печат,  1 брошура, 1000 бр. листовки, 1 закл.доклад-отчет на
проекта, информации на страниците на общините.
- Брой работни срещи - 20
- Брой на участниците в изпълняващи/присъстващи на работните срещи - между 7 и 15 човека, в зависимост от разглажданите въпроси
- Брой обучени лица - 30
- Брой на населението обхванато от информационните събития - 6 000 - приблизително една трета от населението на двете общини
- Брой населени места обхванати от дейностите - 8
- Изготвена местна стратегия за развитие - 1
- Регистрирана МИГ - 1
- Формуляр за кандидатстване за мярка 4.1 – изготвен и предаден - 1
- Брой създадени работни места и/или поддържани - 3

 

Очакваните преки резултати от реализацията на настоящия проект са по три основни линии:
1.Активизиране на представителите на отделните групи от местните власти, неправителствения сектор и бизнеса при реализирането на обществено значимите дйности по проекта;
2.Превръщането на обществено значимите дейности в лична кауза и отговорност на индивида;
3.Формирането на партньорство между представителите на отделните групи от местните власти, неправителствения сектор и бизнеса и прилагане на нови подход в общуването и работата – гъвкавост, медиативност, зачитане позицията и интереса на другите участници.
4.Повишаване на уменията на участниците в разработването на проекти за кандидатстване за финансиране по линия на Европейските структурни фондове и утвърждаване на модела “Помощ за самопомощ” – чрез повишените знания, самочувствие и амбиции на участващите.

            В изпълнителните дейности по проекта ще бъдат включени представители на младежите, на жените, на ромското и други етнически малцинства.
Те ще участвуват като доброволци и изпълнители на дейностите по проекта, особено в информационните събития и обществени дебати, провеждането и отчитането на проучвания и анкети, проучването, анализа и обобщаването на стратегическите приоритети.
Основната цел на проекта, насочена към тези групи, е да създаде основата за тяхната по-нататъшна активност при изпълнението на Стратегията за развитие на региона.

 

 

 
 
Всички права запазени © 2009 Община Брацигово